Aktuální info

Vážení táborníci,

jsem moc rád, že bylo rozhodnuto, že na tábory se letos jede.

Tábory proběhnou v obvyklém formátu, omezení nejsou významná. Rozhodně neohrozí kvalitní, konverzační výuku a plnohodnotný mimovýukový program. 

Nebudeme se vydávat na výlety a nebude ani lanové centrum. Tábor nebude přijímat návštěvy. Venkovní areály a přírody okolo užijeme do sytosti.

Prosím přibalte letos dítěti roušku (snad nebudou třeba, ale jen tak pro jistotu...) a vlastní ručník.

Místa konání táborů budou často a pečlivě dezinfikována, bude dohlíženo na pravidelnou hygienu. 

Všechny tábory s angličtinou se zavazují následovat Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 vydaná sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ve spolupráci s poradním sborem HH ČR pro hygienu dětí a mladistvých - tzn. budeme maximálně opatrní a důslední v dodržování všech stanovených pravidel a doporučení.

Mění se znění dokumentu "Potvrzení o bezinfekčnosti."  Poprosím Vás o stažení, vyplnění, podepsání a odevzdání v den nástupu na tábor. Ke stažení zde: doprava a věci s sebou

Lékařské potvrzení zůstává. Doporučuje se míti nové, vydané tento rok. Chápu, že to jsou výdaje navíc, proto se spokojím i s klasickým, max. 2 roky starým potvrzením, na které prosím napište: "Prohlašuji, že zdravotní stav dítěte se nezměnil." Formulář ke stažení zde: doprava a věci s sebou.

Letos Vás žádám o Vaši dostupnost během konání celého tábora, popř. Vámi pověřené osoby.

Na Vaše děti se těší organizátoři, učitelé, vedoucí, zdravotníci a zaměstnanci penzionů.                                                                                                                                              

V případě dotazů mi volejte na 604 964 729.

18. 5. 2020

Mgr. Ronald Martini

V případě nekonání táborů (budou-li zakázané jako důsledek epidemiologického opatření), nebudu aplikovat obvyklá storna (viz níže), nýbrž se pokusím, po domluvě s provozovateli příslušných penzionů, s každým z Vás nalézt optimální finanční vyrovnání. Vzhledem k zaplaceným zálohám není v mé moci, pokud se se zmíněnými provozovateli nedomluvím na plném, nebo alespoň částečném vrácení již zaplacených záloh, vracet celé částky. Hlavním kritériem pro mě samozřejmě bude férovost a Vaše spokojenost. Toto prohlášení nahrazuje předešlá prohlášení. Zveřejněno dne 28. 7. 2020. Ronald Martini

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. FÉROVOST - Body níže jsou mojí nezbytnou právní ochranou. Nemám potřebu se jimi doslova řídit. Rád se domluvím férově a lidsky, cítím-li totéž na druhé straně.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Smluvní vztah vzniká vyplněním přihlášky na www.tabor-anglictina.cz. Účastníkem tábora s angličtinou, jak pobytového, tak příměstského, (dále jen "akce") s nárokem na poskytování služeb se stává přihlášený táborník (zákazník, účastník) až po zaplacení plné ceny. Pokud se tak nestane, jsem oprávněn smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka z akce. Zákazník o tom bude vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky a přijatá platba, snížená o stornovací poplatky (vypočítané z plné ceny tábora), mu bude vrácena.

3. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY - Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to e-mailem nebo telefonicky, viz kontakt na www.tabor-anglictina.cz. Zákazníkovi budou účtovány následující stornovací poplatky, které jsou vypočítány z plné ceny tábora.

10% při zrušení účasti mezi 1.3. – 31.3. 2020 včetně

30% při zrušení účasti mezi 1.4. – 30.4. 2020 včetně

60% při zrušení účasti mezi 1.5. – 31.5. 2020 včetně

100% při zrušení účasti mezi 1.6. 2020 – 1. dnem konání tábora, na který je táborník přihlášen.

4. ZRUŠENÍ AKCE – mám právo zrušit akci při nedosažení minimálního počtu táborníků a jsem povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným nejpozději 15 dnů před zahájením akce (pozn. Ronald Martini: ještě nikdy se tak nestalo). Při zrušení akce před jejím začátkem se vrací účastníkům úhrada v plné výši.

5. ÚČASTNÍK akce se zavazuje řídit se během akce pokyny všechy vedoucích, chovat se tak, aby nerušil průběh tábora nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit táborníka z části programu nebo i z celého programu, tzn. z celého tábora, pokud vedoucí akce shledá táborníkovo chování neslučitelné s hladkým a bezpečným průběhem celé akce. Táborník bude vyloučen z akce, pokud je pod vlivem alkoholu či omamných látek. Při vyloučení táborníka z akce na základě výše popsaných skutečností nevzniká účastníkovi (táborníkovi) právo na proplacení nenaplněných služeb.

6. CENNÉ VĚCI a větší peněžní obnos doporučuji na tábor nebrat. Neručím za majetek účastníků (táborníků) po celou dobu konání akce, byť by byl zamčený v pokoji, nebo se vyskytoval kdekoli jinde v areálu. (Pozn. Ronald Martini: zatím se nikdy nic neztratilo, není třeba to ale pokoušet.)

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) pro potřeby tábora.

 

Mgr. Ronald Martini